درج نکردن قیمت روی کالا به منزله گرانفروشی

مدیرکل دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت: درج قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل یا عرضه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت برای همگان قابل رویت باشد، الزامی است. درج نکردن قیمت به منزله تلاش برای گرانفروشی کالا و خدمات است.این اقدام علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گرانفروشی نیز خواهد شد.

درج نکردن قیمت روی کالا به منزله گرانفروشی