کد خبر: ۲۲۰۶۷۹
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۵ 28 April 2016


اردوي دانش آموزي فرصتي ارزشمند براي نشاندن مفاهيم مهم تربيتي ، مهارتي ، زندگي و استحكام و تقويت آنچه كه در يك فرايند آموزشي به كودكان ، نوجوانان و جوانان ارايه شده ، به شمار مي رود و فضا فراهم مي كند تا به دور از ضوابط دست و پاگير اجتماعي نسل آينده ساز را به سمت كمال انساني ، معرفت ديني و زندگي با كرامت رهمنون شد.

گزارش ايرنا / اصل كلمه اردو تركي است كه در بعضي از فرهنگ ها اين كلمه را عربي و در بعضي پاكستاني دانسته اند كه در لغت به معناي لشگرگاه است كه در نظام فرهنگي ' اردو ' تجمع افراد در مكاني براي كسب دانايي ، توانايي و سازگاري اجتماعي معنا پيدا مي كند.

اردو محيطي است به دور از ظاهر سازي و ديگر فريبي در محيط دوستانه ، فراد به ديگران اجازه مي دهند تا هر كس با هر انديشه و تفكري به دورنشان راه يابد و سنگ بناي دوستي ها نهاده شود.

اردوي دانش آموزي يك اردوي تربيتي است كه در آن ، اولين قدم براي تجربه استقلال ، خودباوري ، اعتماد به نفس و زندگي گروهي برداشته مي شود و شركت كنندگان در آن زندگي جديدي را به دور از خانواده و در ميان گروه همسالان تجربه مي كنند.

اثر تربيتي يك اردو يك يا چند روزه آن چنان عميق است كه نقش آن تا ايام كهنسالي بر صفحه ذهن افراد باقي مي ماند و به همين دليل اردو از هر كار تربيتي اي مهم تر ، عميق تر و ماندني تر است.

كارشناسان فعال در حوزه آموزشي - تربيتي معتقدند كه افراد در اردو شيوه زندگي فردي و گروهي ، پيروي از قوانين و مقررات ، احترام به بزرگان ، نقش هاي اجتماعي ، كمك به همنوعان و شيوه هاي آن از جمله آشنايي با كمك هاي اوليه در بروز حوادث و خصلت هاي نيكو و والاي انساني ، قرابت و نزديكي به خالق هستي را مي آموزند كه مي توان زندگي اردويي را مقدمه اي براي ورود به زندگي اجتماعي دانست.

به گفته آنان اردو در بروز ويژگي هاي شخصيتي افراد ، اختلافات فردي ، رفتارهاي هنجار و نابهنجار، بروز مهرباني ها، عواطف ، هيجانات و مهار آنها نقش بسزايي دارد.

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش البرز مي گويد: اردو يك سفر دسته جمعي براي دانش آموزان در پايه هاي مختلف تحصيلي است كه با مقاصد علمي ، آموزشي ، فرهنگي ، زيارتي ، ورزشي و سياحتي با برنامه ريزي معلمان ، مربيان و رضايت و مشاركت اولياء دانش آموزان انجام مي گيرد.

مسعود مهراني نيا تجربه كردن يك زندگي دسته جمعي ، تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي و اخلاقي جوانان و نوجوانان ، كسب تجربه در زمينه هاي اخلاقي ، فرهنگي و اجتماعي ، رشد مهارت هاي اجتماعي ، رشد و شكوفا سازي استعدادهاي فردي ، افزايش دانش عمومي و تخصصي افراد در زمينه هاي مختلف ، گسترش و تعميق مهارت هاي فردي ، ارتقاء سطح هوشياري و قدرت درك ،تجزيه و تحليل مسائل و دلبستگي به كشور را از حمله اهداف اردوي دانش آموزي بيان كرد.

وي اظهار كرد: در برگزاري يك اردو تدارك برنامه ها بايد به نحوي باشد كه منجر به تقويت و گسترش معيارها و ارزش هاي اسلامي شود.

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش البرز جذابيت ، تنوع ، نشاط ، شادابي و مشاركت شركت كنندگان را لازمه يك برنامه ريزي صحيح در اجراي يك اردو هدف دارد عنوان كرد و افزود: تدوين برنامه ها ي مناسب بر اساس نياز عاطفي ، جسمي و اجتماعي شركت كنندگان و همچنين تامين كامل امنيت فردي و جمعي از شاخص هاي مهم يك اردوي دانش آموزي محسوب مي شود.

مهراني نيا گفت: به منظور سهولت در برنامه ريزي و اجرا ، اردوها و بازديدها بر اساس مدت و موقعيت جغرافيايي و سطح برگزاري به ترتيب به اردوي يك يا چند روزه ، درون و برون استاني و برون مرزي ، مدرسه اي ، منطقه اي ، استاني ، قطبي و كشوري تقسيم مي شود.

وي يادآور شد: برنامه ريزي اردو و بازديد دانش آموزي توسط شوراي مدرسه بر اساس بررسي و تائيد برنامه هاي پيشنهادي اردو و بازديد مدرسه، تائيد محتوا، مكان ، زمان ، و مدت برگزاري اردو و بازديد، تامين منابع مالي پيش بيني شده ، موافقت با اجرا يا لغو اردو و بازديد با رعايت ماده ي 91 و 107 آئين نامه اجرايي مدارس ، نظارت بر رعايت ضوابط و شرايط انتخاب و اعزام دانش آموزان ، بررسي و تائيد امنيت كامي برنامه هاي پيشنهادي ، نظارت و ارزيابي اردوها ي دانش آموزي از جمله سطوح برنامه ريزي اردوي مدرسه را شامل مي شود.

وي با اشاره به اينكه عوامل اجرايي در تشكيلات يك سازمان موظف به اجراي برنامه ها و امور طبق بخشنامه ها ، اساسنامه ها ، شيوه نامه ها و ابلاغ هاي صادره مي باشند، اظهار كرد: مسئول اجراي يك برنامه اردويي بايد طبق ضوابط اردو عمل كند و به موارد ممنوع اردويي نيز دقت ويژه اي داشته باشد.

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش البرز گفت: خوشبختانه در اين استان به رعايت قوانين و ضوابط اردويي ويژه دانش آموزان در پايه هاي مختلف تحصيلي دقت و نظارت كامل وجود دارد و نيروي انساني تشكيلات فعال در برگزاري انواع اردوهاي دانش آموزي از توان اجرايي لازم برخوردار هستند.

مهراني نيا گفت: پيش بيني مي شود تا پايان فصل اردوهاي دانش آموزي در سال تحصيلي 95-94 شاهد رشد 30 درصدي صدور مجوز اردوهاي دانش آموزي به خصوص در مراكز علمي ، مسابقه اي و زيارتي - سياحتي در البرز باشيم.

وي در ادامه به آمار اردوهاي انجام شده در سال تحصيلي گذشته پرداخت و افزود: 488 هزار و 721 دانش آموز از اين استان به اردوهاي مختلف دانش آموزي اعزام شدند كه در سال تحصيلي 95-94 پيش بيني مي كنيم صدور مجوزهاي اردويي 30 درصد رشد داشته باشد.

معاون پرورشي اداره آموزش و پرورش ناحيه يك كرج دراين زمينه گفت: اردوي دانش آموزي به فعاليتي آموزشي - پرورشي گفته مي شود كه براي تعدادي معين از دانش آموزان تحت نظارت و هدايت معلمان و مربيان داراي شرايط با اهداف ، برنامه ،سازماندهي ، زمان و جمعيت سني مشخص و بر اساس مجوز صادره از مراجع در فضاي مناسب داخل يا خارج از محيط آموزشي و پرورشي برگزار مي شود.

فرزاد شعباني از اردو به عنوان يك مسافرت و فعاليت سازمان يافته نام برد كه در آن افراد در يك زندگي دسته جمعي يك يا چند روزه با مهارت هاي زندگي اجتماعي در فضايي با نشاط و سازگارانه كه داراي اهداف تربيتي - آموزشي است تجربه هاي عملي ارزشمندي را كسب مي كنند.

وي اظهار كرد: اردو فعاليتي سازمان يافته ، نظام مند و هدفمند است كه در آن دانش آموزان با شاخص هاي مهم رفتاري و تفكري در زندگي فردي و اجتماعي و همچنين پاسداشت ارزش ها ،اعتقادات ديني و ملي و جهت دهي به اهداف و برنامه هاي تحصيلي - تربيتي در كنار برنامه ريزي در خانه و مدرسه آشنا تر مي شوند.

معاون پرورشي آموزش و پرورش ناحيه يك كرج اردو را به دو دسته كمي و كيفي تقسيم بندي كرد و خاطرنشان شد: از نظر كميت اردوها يك يا چند روزه هستند كه در هركدام برنامه هاي مناسب گروه سني دانش آموزان تدارك ديده شده تا آنان در اين مسافرت دسته جمعي كه حداكثر مي تواند هفت روز طول بكشد به كسب دانايي، توانايي و سازگاري اجتماعي بپردازند.

شعباني ادامه داد: اردوها به لحاظ كيفيت به هفت دسته اردوي بسيجي، هنري ، آموزشي ، متحرك ، كوه پيمايي و ورزشي، تلاش و سازندگي و زيارتي تقسيم بندي مي شود كه در هر كدام افراد با اهداف تعيين شده و هدفداري شركت مي كنند.

وي از مقدمات اردو به عنوان مهمترين مرحله در برگزاري يك اردو ياد كرد كه بيش از 80 درصد برنامه اردو را در بر مي گيرد كه شامل 12 بخش يعني تعين هدف، مشخص ساختن تعداد شركت كنندگان ، انتخاب مكان ، دانش اموزان و مربيان ، ثبت نام دانش آموزان ، آموزش ، تداركات تشكيلات ، سرپرست، امور اجرايي، آموزشي و فرهنگي ، مالي و تداركاتي، فرهنگي و تبليغاتي، توجيهي و تعيين اصول حاكم بر برنامه هاست.

معاون پرورشي آموزش و پرورش ناحيه يك كرج از اجراي اردو به عنوان دومين مرحله برگزاري اردو هاي درون استاني و برون استاني ياد كرد كه شامل انتخاب ساعت حركت ، بررسي وسايل نقليه ، فراهم آوردن تداركات لازم براي بين راه ، تهيه غذاي بين راهي ، سرگرم كردن بچه ها در بين راه ، به همراه داشتن كمك هاي اوليه ، فهرست برداري از بچه ها و تقسيم آنها و توجيه دانش آموزان در مورد محل اردو قبل از حركت مي شود.

شعباني گفت: هر اردويي داراي مراسمي است كه با اهدافي از جمله ايجاد زمينه پايبندي به مقدسات ، مقيد كردن افراد به انجام امور روزانه ، هدايت رفتار گروه با شيوه هاي مختلف ، ايجاد انگيزه اجتماعي بودن در بچه ها و تجلي گردهمايي گروه برگزار مي شود.

وي افتتاحيه ، صبحگاهي ، شبانگاهي ، عبادي ، دعا ، شامگاهي و اختتاميه را مراسم ويژه يك اردو برشمرد و ادامه داد: برگزاري مراسم در اردوهاي زمستاني ، تابستاني و سيار با توجه به وضعيت شرايط جوي و مناسبت هاي مذهبي و انقلابي متفاوت است .

معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش ناحيه يك كرج ادامه داد: خوشبختانه تعداد صدور مجوز اردوهاي دانش آموزي در اين ناحيه نشان از رشد برگزاري اردوهاي دانش آموزي دارد به گونه اي كه تا كنون 600 اردوي دانش آموزي در اين ناحيه در قالب اردو هاي درون استاني و برون استاني برگزار شده است.

كارشناس مسئول مشاوره آموزش و پرورش ناحيه يك كرج نيز در اين زمينه گفت: اردوي دانش آموزي در واقع يك گام عملي براي آشنايي دانش آموزان در تجربه كردن يك زندگي با حداقل امكانات زندگي و همچنين كسب مهارت هاي لازم در روابط بين فردي است.

معصومه شكرگزار افزود: اجراي اردو هاي دانش آموزي در مدارس سبب مي شود تا لحظه هاي طلايي در ذهن افراد نقش ببندد و خاطرات آن سال هاي طولاني به يادگار بماند و درس هاي تمريني زندگي ياد گرفته شده از آن اردو در زندگي روزمره اين دانش آموز كه هر كدام مسووليت دار يك زندگي و شغل در آينده مي شوند كاربرد داشته باشد.

وي از اردو به عنوان يك فرآيند براي اجتماعي شدن و كسب مهارت هاي اجتماعي ياد كرد و خاطر نشان شد: اردويي كه هر دقيقه آن براي دانش آموزان خاطره ساز و ارزشمند است بايد با اهداف تربيتي - آموزشي در مدارس برگزار شود تا دانش آموزان بصورت مستقيم و غير مستقيم با درس هاي زندگي اشنا شوند و يك حس اعتماد به نفس و مستقل شدن را دراردوي يك يا چند روزه با گروه هم سن و سالان تجربه كرده باشند.

البرز داراي 420 هزار دانش آموز در پايه هاي مختلف تحصيلي است.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
وبگردی
آخرین اخبار